banner

Free Genealogy

since 1995

Wspólnie i indywidualnie

Powstanie Wielkopolskie / Pod hasłem POWSTANIEna102 przebiegały tegoroczne obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Ze względu na pandemię koronawirusa duża część rocznicowych działań przeniosła się do świata wirtualnego. Pomimo niecodziennych okoliczności, sposobów na uczczenie bohaterstw Poznaniaków nie zabrakło. Po 102 latach od dnia, w którym padły pierwsze strzały o polskość dawnego zaboru pruskiego, udowodniliśmy, że nasz patriotyzm jest wciąż żywy.
W ramach tegorocznych, trwających niemal przez cały grudzień działań rocznicowych zaplanowano bieg, wzajemne składanie życzeń, wspólne śpiewanie i aktywności dla najmłodszych.
Dźwięk syren, który rozległ się w Poznaniu dokładnie o 4:40 po poł., w historyczną godzinę wybuchu walk 27 grudnia 1918 r. był jednym z nielicznych momentów uroczystości odbywających się w realnym świecie. Ceremonia przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, jaka odbyła się zaraz potem, miała charakter wyłącznie kameralny. Przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych uczestnicy wydarzenia odśpiewali hymn Polski, a potem głos zabrał marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. "Przenieśmy nasze świętowanie do przestrzeni wirtualnej, oddajmy hołd naszym bohaterom indywidualnie, ale przecież razem. Niech każda rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu będzie świętem, z okazji którego wysyłamy bliskim życzenia. Stwórzmy nowy, patriotyczny zwyczaj - wielkopolski" - apelował Woźniak.
Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przedstawiciele władz i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego tudzież administracji rządowej złożyli wieniec od wszystkich Wielkopolan. Pojawiły się także wieńce od Premiera Rządu Mateusza Morawieckiego i Garnizonu Poznań.
Delegacje Poznaniaków oddały także hołd Powstańcom w stolicy, gdzie złożono kwiaty po Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz Powstańców Śląskich na warszawskich Powązkach.
W niecodziennej wersji odbył się także powstańczy bieg. Organizatorzy apelowali: „W dowolnym czasie i miejscu, w dowolny sposób pokonaj symboliczny dystans 1918 metrów.” Akcję, dokumentując ją za pomocą telefonicznej aplikacji biegowej poparło kilkuset biegaczy. Symboliczny dystans 1918 metrów pokonany został w różnorodny sposób: bieg, marsz techniką nordic walking, indywidualnie lub w towarzystwie rodzinny i najbliższych znajomych. Niektórzy stworzyli ekipy biegaczy, które świętowały obchody tworząc sportowe pikniki na świeżym powietrzu. Z nadesłanych zdjęć emanują endorfiny, uśmiech i dobra zabawa.
Swoją rolę w upamiętnianiu rocznicy otrzymali także uczniowie i przedszkolaki. Ich zadanie polegało na wykonaniu w ramach prac plastycznych powstańczej rogatywki. Efekty tych prac opublikowane zostały na stronie 27grudnia.pl.
O bohaterach sprzed lat pamiętano nie tylko w ramach oficjalnych, urzędowych uroczystości. Wiązanki kwiatów położono między innymi pod pomnikiem w Nowych Skalmierzycach. „W kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej oddaliśmy hołd wszystkim, którzy wzięli udział w zwycięskim czynie zbrojnym sprzed 102 lat składając wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta oraz Janem Chlastą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich oraz zapalając znicz pod pomnikiem upamiętniającym pierwszego poległego - Jana Mertkę w Boczkowie – mówił nam Poseł Tomasz Ławniczak.
W tradycyjne obchody włączyli się też kibice Lecha Poznań, którzy pamięć bohaterów uczcili na placu Wolności w Poznaniu.


Commemorating the Wielkopolskie Uprising: A Virtual Celebration of Patriotism

This year marked the 102nd anniversary of the outbreak of the Wielkopolskie Uprising, celebrated under the banner of "UPRISING102." Due to the coronavirus pandemic, a significant portion of the anniversary's commemorations transitioned into the virtual world. Despite the unusual circumstances, there was no shortage of ways to honor the heroism of the people of Poznań. Even 102 years after the first shots were fired for the Polishness of the former Prussian partition, we have proven that our patriotism is still very much alive.

The month-long commemorations included a variety of activities such as a run, mutual exchange of wishes, communal singing, and activities for the youngest participants. One of the few moments that took place in the real world was the sound of sirens in Poznań at 4:40 PM, the exact historical moment when the uprising began on December 27, 1918. The ceremony at the Monument to the Wielkopolskie Uprising Insurgents that followed was decidedly intimate. Accompanied by the sounds of the Air Force Representative Orchestra, attendees sang the Polish national anthem, after which the Marshal of the Wielkopolska Voivodeship, Marek Woźniak, spoke. "Let us transfer our celebrations to the virtual space, let us pay tribute to our heroes individually, but still together. Let every anniversary of this victorious uprising be a celebration during which we send wishes to our loved ones. Let's create a new patriotic tradition - a Wielkopolska one," Woźniak appealed.

At the Monument to the Wielkopolskie Uprising Insurgents, representatives of the authorities, the Society for the Memory of the Wielkopolskie Uprising, and the government administration laid a wreath on behalf of all the people of Wielkopolska. Wreaths were also placed by Prime Minister Mateusz Morawiecki and the Poznań Garrison.Delegations from Poznań also paid tribute to the insurgents in the capital, laying flowers at the Tomb of the Unknown Soldier, the Monument to the Wielkopolskie Uprising Insurgents, and the Monument to the Silesian Uprising Insurgents at Warsaw's Powązki Cemetery.

The uprising run also took place in an unusual format. Organizers appealed: "At any time and place, in any way, cover the symbolic distance of 1918 meters." The action, documented using a running app, was supported by several hundred runners. The symbolic distance of 1918 meters was covered in various ways: running, marching with Nordic walking technique, individually or in the company of family and closest friends. Some formed running teams, celebrating the commemorations by creating outdoor sporting picnics. The photos sent in radiated endorphins, smiles, and good fun.

Students and preschoolers also played a role in commemorating the anniversary. Their task was to create a revolutionary cockade as part of an art project. The results of these projects were published on the website 27grudnia.pl.

The heroes of the past were remembered not only during official ceremonies. For instance, flower bouquets were laid at the monument in Nowe Skalmierzyce. "In the church of St. Catherine of Alexandria, we paid tribute to all those who participated in the victorious armed deed 102 years ago by laying bouquets of flowers at the Monument to the Wielkopolskie Uprising Insurgents and lighting a candle at the monument commemorating the first casualty - Jan Mertka in Boczkowo," said MP Tomasz Ławniczak.

Traditional celebrations also saw participation from Lech Poznań fans, who honored the memory of the heroes at Freedom Square in Poznań.

Piotr Korycki - Gazeta Polska Codziennie


Quick Links

Contact Us

Webmaster Message