banner

Free Genealogy

since 1995

Regulamin

Ogólne zasady korzystania z usług portalu Genealogia Polska

Własność i historia Serwisu Genealogia Polska
 1. Genealogia Polska powstała 17 maja 1995 roku jako prywatna witryna założona przez Piotra i Małgorzatę Koryckich.
 2. W chwili obecnej Genealogia Polska LLC jest wspólną własnością grupy jej byłych i obecnych administratorów. Skład Rady Dyrektorów GP LLC jest publicznie dostępny.
 3. Genealogia Polska LLC działa wedle prawa obowiązującego w miejscu jej rejestracji, a więc przepisów stanu Texas - USA. Genealogia Polska LLC
 4. Serwis Genealogia Polska powstał w 1995 roku i od tego czasu nieprzerwanie używa tej nazwy. Do dzisiaj powstały kolejne witryny, podszywające się pod tę nazwę, które starają się korzystać z jego popolarności. Pamiętajmy, to są tylko podróbki nie mające nic wspólnego z legalnym oryginałem
Cel istnienia
 1. Podstawowym celem dla istnienia Serwisu Genealogia Polska jest umożliwienie każdemu chętnemu zbudowania własnego drzewa genealogicznego. W tym celu publicznie udostępniamy zakupiony przez nas program umożliwiający pracę on-line i odpowiednie miejsce na serwerze.
 2. Aby wspomóc podstawowy cel, jakim jest budowa drzew, staramy się publikować materiały pomocne podczas badań genealogicznych.
Rejestracja i zagadnienia prawne
 1. Aby móc budować drzewo genealogiczne w Serwisie Genealogia Polska, należy wypełnić wniosek rejestracyjny. Jeśli zostanie on zaakceptowany przez Administratorów, do rejestrującego się zostanie wysłany e-mail z informacjami koniecznymi do zalogowania.
 2. Rejestrując się rozumiesz i zgadzasz się, że używanie przez Ciebie tego serwisu www lub jakiejkolwiek usługi udostępnianej tutaj jest możliwe i udostępniane Tobie na twoje własne ryzyko. Jest udostępniane w formie "tak jak jest" a my kategorycznie wyłączamy wszelkie gwarancje jakiegokolwiek typu, włączając w to, ale nie ograniczając tylko do tego, gwarancje jakości, pewności działania, przydatności do jakiegokolwiek celu, i nienaruszalności.
  Właściclem zawartości Serwisu jest Genealogia Polska LLC.
 3. Nie dajemy żadnych gwarancji, bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część tego serwisu będzie funkcjonować nieprzerwanie, bezbłędnie, wolna od wirusów, przez określony czas, bezpiecznie, pewnie, odpowiednio, jakiejkolwiek jakości ani że zawartość jest bezpieczna w jakikolwiek sposób. Rozumiesz i zgadzasz się, że my, czy którykolwiek uczestnik serwisu udostępniają informacje i porady, które możesz wykorzystać tylko na własną odpowiedzialność i ryzyko bez żadnych zobowiązań jakiegokolwiek typu.
 4. Bezwarunkowo rozumiesz i godzisz się że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, umyślne, przypadkowe lub inne straty, włączając w to, ale nie ograniczając do tego, straty finansowe, utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych (nawet jeśli bylibyśmy poinformowani o możliwości takich strat), będące wynikiem używania lub niemożliwości używania naszego serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr i/lub usług, nieautoryzowanego dostępu lub modyfikacji danych twojej transmisji, działań lub wpływu na serwis osoby trzeciej lub firmy, lub jakiejkolwiek innej przyczyny dotyczącej naszego Serwisu.
 5. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do płatnych usług oferowanych przez nas samych i przez nas podpisanych, gdyby takie były oferowane.
 6. Aby móc korzystać z części usług naszego Serwisu trzeba zarejestrować się i założyć konto godząc się na udostępnienie nam potrzebnych informacji. Podczas rejestracji godzicie się Państwo na sporadyczne otrzymywanie informacji od nas.
  Godzicie się również z faktem, iż zawartość serwisu jest naszą wyłączną własnością i może ulec zmianie lub nawet przestać istnieć bez wcześniejszego uprzedzenia o tym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub zobowiązań za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.
  Jesteście Państwo osobiście odpowiedzialni za poufność przechowywania Waszego hasła dostępu do indywidualnego konta i za każde użycie serwisu z wykorzystaniem tego konta i/lub nazwy użytkownika jakkolwiek autoryzowanych przez Państwa jak i nie. Zgadzacie się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownika, nazwy użytkownika czy hasła.
 7. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni wobec Państwa za żadną zawartość, która może pojawić się w naszym serwisie ani za żadne błędy lub zaniedbania.
 8. Nie przekazujemy nikomu żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania naszego serwisu lub naszych usług bez wcześniejszej pisemnej zgody z naszej strony. Naruszenie naszych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 9. Dobra i usługi oferowane przez firmy lub osoby trzecie mogą być reklamowane i/lub udostępniane w naszym serwisie. Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania dóbr i usług trzecich są unormowane odpowiednimi warunkami używania, licencjami i polityką prywatności odpowiednią dla firm lub osób trzecich, które udostępniają usługi lub dobra w naszym serwisie. Nie jesteśmy zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami lub firmami trzecimi, nawiązane za pośrednictwem naszego serwisu.
 10. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie wobec Genealogii Polskiej z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z działalnością Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Genealogię Polską. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Genealogii Polskiej przed roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Serwisu, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Usługodawcy.
 11. Serwis Genealogia Polska nie podlega polskim przepisom o ochronie danych osobowych. W przypadku opublikowania danych osobistych wbrew woli zainteresowanego, żądanie ich usunięcia musi być kierowane do Autora drzewa. W wyjątkowych przypadkach Administracja może interweniować pod warunkiem udokumentowania przez Wnioskodawcę swej tożsamości ponad wszelką wątpliwość.
 12. Treść regulaminu może zostać w każdej chwili zmieniona.
Zbieranie danych o Użytkownikach
 1. Nasz proces rejestracji wymaga podania poprawnego adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości i nazwy kraju oraz prawdziwego imienia i nazwiska oraz hasła. Wszystko to musi być napisane według obowiązujących w Polsce norm ortograficznych. Podobnie jak wiele innych stron, możemy również automatycznie pobierać informacje zawarte w logach serwera takie jak adres IP, informacje z plików cookies.
 2. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie. Ponadto na podany adres e-mail mogą być sporadycznie wysyłane wiadomości e-mail dotyczące wyłącznie naszego Serwisu. Dane Użytkownika mogą być też ujawnione w przypadku złamania przez niego prawa lub regulaminu Serwisu.
 3. Żadne dane Użytkowników nie są udostępniane osobom czy firmom zewnętrznym. Nasi Użytkownicy nie otrzymują od nas, ani za naszą przyczyną niechcianej korespondencji, tzw. spamu
 4. Podany przy rejestracji numer telefonu pozostaje wyłącznie do wiadomości Administracji i będzie wykorzystywany tylko do kontaktów związanych z budową drzewa. Ponadto na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane wiadomości administracyjne.
  Aby umożliwić gościom Serwisu kontakt z właścicielem drzewa standardowo publikowane jest imię, nazwisko i adres e-mail jego Autora. Użytkownik, który pragnie zachować anonimowość może samodzielnie ukryć te dane poprzez panel administracyjny. W takim jednak przypadku Administracja Serwisu nie będzie pośredniczyć pomiędzy nim a osobami odwiedzającymi jego drzewo.
 5. Nasze zasady poufności Państwa danych pozostają zawsze niezmienne. Wyłączamy jednak naszą odpowiedzialność za ich złamania w przypadku działania siły wyższej lub osób trzecich, jak np. włamanie na serwer.
Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma obowiązek dbać o poprawność wprowadzanych danych.
 2. Autor drzewa odpowiada za zawarte na nim informacje i posiadanie zgody osób trzecich na publikowanie danych, które ich dotyczą.
 3. Na zbudowanie drzewa pozostawiamy Użytkownikowi miesiąc licząc od daty aktywowania jego konta. Po tym terminie na drzewie musi być przynajmniej dwadzieścia osób.
 4. Ponadto Użytkownik ma obowiązek osobiście zatroszczyć się o zabezpieczenie efektów swej pracy poprzez systematyczny eksport swojego gedcomu. Umożliwi mu to odtworzenie danych na wypadek awarii.
 5. Użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć dane nie będące informacją ściśle genealogiczną na każde żądanie Administracji Serwisu.
 6. Każde konto Użytkownika może być usunięte bez podania przyczyny.
Prawa Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik wypełniające swe obowiązki i nie naruszający interesów Administracji ma prawo budować swoje drzewo i wykorzystywać w tym celu udostępnione w Serwisie i jego podstronach materiały.
 2. Budowa drzewa i jego udostępnianie jest całkowicie bezpłatne teraz i w przyszłości. Osoby pragnące wspomóc Serwis finansowo mogą to uczynić dobrowolnie. Wpłata nie jest i nie będzie w przyszłości warunkiem rejestracji i budowy drzewa.
 3. Autor drzewa ma techniczną możliwość skasowania wprowadzonych przez siebie danych. W przypadku pozostawienia drzewa pustego lub takiego, na którym jest mniej niż 20 osób, konto zostanie automatycznie skasowane.
 4. Aktywny Użytkownik może otrzymać miejsce na własną stronę internetową, adres www w domenie genealogiapolska.pl oraz takiż sam adres poczty elektronicznej.

Regulations

General rules for the use of portal services Polish Genealogy

Ownership and History Polish Genealogy
 1. Polish Genealogy was established May 17, 1995 as a private site founded by Piotr Korycki and Małgorzata Korycka.
 2. At the moment Polish Genealogy LLC is jointly owned by a group of its former and current administrators. Board of Directors of PG LLC is publicly available
 3. Polish Genealogy LLC operates according to the law of the place of registration, and therefore the provisions of the state of Texas - USA. Polish Genealogy LLC
 4. The service of Polish Genealogy was established in 1995 and since then has continuously used the name. To this day, there are sites, impersonating the name and try to take advantage of its popularity. Let us remember, these are just fakes that have nothing to do with the legitimate original.
Purpose of existence
 1. The primary purpose for the existence of Polish Genealogy is to enable every willing individual to build their own family tree. To this end, we publicly share a program capable of operating on-line and suitable space on the server which was purchased by us.
 2. To support the basic aim, which is to build trees, we try to publish materials helpful in genealogical research
Registration and Legal Matters
 1. To be able to build a family tree on Polish Genealogy website, one needs to fill out the registration application. If it is accepted by the Administrators the registrant will receive an e-mail with information necessary to log on.
 2. By registering you understand and agree that your use of the website or any services made available here is possible and available to you at your own risk. It is made available "as is" and we categorically disclaim all warranties of any kind, including, but not limited to, guarantees of product quality, reliability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.
  Owner of the content of the Website is Polish Genealogy LLC.
 3. We do not give any guarantees, direct or indirect, that any portion of this site will operate uninterrupted, error-free, free of viruses, for a limited time, safely, securely, accordingly, specific quality or that the content is safe in any way. You understand and agree that we, or any participant services provide information and advice that you can use at your own risk and responsibility without any obligation of any kind.
 4. You consent to that we are not responsible for any direct, indirect, purposeful, incidental, or other loss, including but not limited to, financial loss, loss of expected benefits, data, business information (even if we were advised of the possibility such losses) resulting from the use of or inability to use our service, cost of substitute goods and / or services, unauthorized access or modify your data transmission, actions, or impact on service third party or company, or any other cause on our Website.
 5. Our responsibility is limited exclusively to paid services offered by us and by us signed, if such were offered.
 6. To use services on our Site you must register and establish an account by agreeing to provide us the necessary information. When you register you agree on receiving information from us.
 7. To use services on our Site you must register and establish an account by agreeing to provide us the necessary information. When you register you agree on receiving information from us. Also you agree with the fact that the content of the website is our property and may be changed or may even cease to exist without prior notice. We assume no responsibility or liability for reliability, deletion, failure to store, inaccuracy, or improper delivery of inadequacy of data or information. You are personally responsible for maintaining the confidentiality of your password storage access to individual account and for any use of the service using that account and / or user name although authorized by you or not. You agree to immediately notify us of any unauthorized use of your account, user name or password.
 8. We are not in any way responsible to you for any content that may appear on our website or for any errors or omissions.
 9. We do not grant anyone any rights to any commercial use of our website or our services without prior written consent from our side. Infringement of our rights is subject to civil and criminal liability.
 10. Goods and services offered by companies or third parties may be advertised and / or made available on our website. Appropriate restrictions and conditions of use of goods and services by third parties are normalized by conditions of use, licensing and privacy policy appropriate for companies or third parties that provide services or goods on the site. We are not obligated nor responsible for any agreements or contacts with persons or third-party companies, established through our website.
 11. In the event of a third party going against Polish Genealogy with any claims related to the activities of the User, the User agrees to cover any damages and defense costs incurred by Polish Genealogy. Furthermore, User is obliged to take any legal action to ensure proper protection of Polish Genealogy against the claims of third parties, in particular agrees to enter into the process in place of the Website, and if it that was not possible, to accede to process on the Service Provider side.
 12. Polish Genealogy Service is not subject to Polish regulations on the protection of personal data. In the case of publication of personal data contrary to the will of the person concerned, the request of their removal must be directed to the author of the tree. In exceptional cases the Administration may intervene provided evidence of the Applicant's identity beyond any doubt.
 13. Content Regulation may be changed at any time.
The applicable version of the Regulations is Polish-language version.